Uredba o visini minimalne plaće za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna.

Izvor: Narodne novine>>

Registar stvarnih vlasnika

Na temelju članka 32. stavka 1. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN: 108/17, 39/19) sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

 1. trgovačka društva
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Podsjećamo da su Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisani način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počeli su teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje su rokovi upisa počeli teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna. Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat ili
 2. poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pravni subjekti obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika ne plaćaju naknadu Ministarstvu financija niti Financijskoj agenciji za upis podataka o stvarnim vlasnicima u Registar, niti plaćaju naknadu za izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su:

 • ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač
 • pravne osobe koje se ne nalaze na popisu pravnih subjekata iz članka 32. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, primjerice: ministarstva, tijela državne uprave, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge, turističke zajednice, umjetničke organizacije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i dr.
 • obrti i trgovci pojedinci (Status trgovca pojedinca brisan iz Zakona o trgovačkim društvima u objavljenim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19)

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge su iz sustava OIBa s danom 1. srpnja 2019. preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIBa).

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr

Korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na Korisnička uputa za web aplikaciju Registar stvarnih vlasnika.pdf

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili na broj telefona 0800 0080.

Ukoliko želite da SAPIENTIA Nova izvrši uslugu prijave podataka u Registar stvarnih vlasnika putem sustava e-Ovlaštenja (servis Financijske agencije), molimo Vas da nam se javite na: sapientia@sapientia.hr.

 

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije – provjerite jesu li među 500-tinjak društava koja su već pokrenula postupak Vaši dužnici!

SAPIENTIA Nova na svojim web stranicama donosi pregled društava koja su pokrenula postupak prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Naime, prema zadnjim novelama ZTD-a i Zakona o sudskom registru od 20. travnja 2019. godine moguće je pokrenuti skraćeni postupak prestanka društva d.o.o. ako svi njegovi članovi (odnosno „vlasnici“), prema ZTD-om propisanim uvjetima, suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Prijava prestanka društva zbog odluke članova po skraćenom postupku bez likvidacije (sukladno čl. 472.b ZTDa) prijavljuje se Trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar, s izjavom i potvrdom da nema poreznog duga prema javnim davanjima.

Odluka mora sadržavati izričiti navod da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, tvrtka, sjedište, OIB i MB subjekta društva koje na taj način prestaje, ukupan broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i OIB-ova, odnosno tvrtke, sjedišta te OIB-a svakog člana, te plan raspodjele imovine društva. Pritom svi članovi društva moraju dati i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva, niti nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika, društvo nema (ne)spornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima, te se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Navedenu Odluku ovjerava javni bilježnik, kao i Izjavu članova društva. Nakon toga društvo na Internet stranici sudskog registra objavljuje izjavu i odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

U razdoblju od upisa prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije pa sve do izdavanja rješenja o brisanju osobe ovlaštene za zastupanje i dalje su u obvezi obračunavanja i plaćanja doprinosa po toj osnovi, ako nisu obvezno osigurane po nekoj drugoj osnovi.

 Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski će sud donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, kojim se dopušta upis, obvezno se navodi da će sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja, a taj prigovor (dakle, u roku od 30 dana od dana njegove objave) mogu izjaviti:

 1. a) članovi društva,
 2. b) vjerovnici društva ili
 3. c) državna tijela.

O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku. Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinut će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije.

Sud će objaviti rješenje o brisanju društva na mrežnoj stranici sudskog registra, a društvo mora objaviti i u glasilu društva (ako ga ono ima).

Ukoliko je sud donio pravomoćno rješenje o brisanju društva, a vjerovnici imaju tražbine prema društvu, oni mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od 2 godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra. Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Pritom se dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva, ako nije drukčije ugovoreno.

Registarski će sud donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra (protiv tog rješenja je dopuštena žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja) i objaviti ga na svojoj mrežnoj stranici ako:

 1. a) protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili
 2. b) sud odbaci ili odbije podneseni prigovor.

Pravomoćnošću tog rješenja dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine. Ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Provjerite listu društava za koje su trgovački sudovi upisali prestanak subjekta upisa po skraćenom postupku bez likvidacije, a koja su izdavana u razdoblju od 05. srpnja 2019. do danas.

Ovdje: Popis društava
SAPIENTIA Nova ažurirati će bazu upisa svaku srijedu.

Uputili smo sudskom registru molbu za jednostavnijom mogućnošću pretraživanja upisa prestanka po skraćenom postupku bez likvidacije te su prihvatili našu sugestiju, no nismo zaprimili informaciju kada će ta nova mogućnost biti provedena putem tražilice sudskog registra.

VAŽNO! ePorezna – JPPU – nova usluga Korisničkog pretinca „Porezni akti“

Porezna uprava uvela je novu kategoriju usluge, „Porezni akti“ koji uvelike mijenjaju dosadašnju praksu dostave i preuzimanja poreznih akata!
U postojećem Korisničkom pretincu korisnike sustava ePorezna dostupna nova kategorija usluge „Porezni akti“ u koju će se od strane Porezne uprave dostavljati porezni akti. Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Bilježi se podatak tko je i kada od korisnika/ovlaštenika prvi preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik/ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.
S obzirom na važnost praćenja zaprimanja poreznih akata unutar usluge „Administracija“– upravljanje ovlaštenjima omogućena je dodjela ovlaštenja za Korisnički pretinac posebno za „Uvid u porezne akte“ te posebno za „Uvid u poruke“. Svim postojećim korisnicima i ovlaštenicima koji su imali ovlaštenja za Korisnički pretinac ista su proširena za obje kategorije usluga „Uvid u porezne akte“ i „Uvid u poruke“.

Molimo klijente da razmisle o dodjeli ovlaštenja „Uvid u porezne akte“ s obzirom na važnost datuma zaprimanja poreznih akata.

Ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave. Prijavu u sustav ePorezne moguće je izvršiti bilo kojom NIAS vjerodajnicom (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), uključujući osobne i poslovne certifikate.

Izvor: Porezna uprava