PLAĆANJE POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA (COVID – 19)

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka 2020., donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti,

U dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) objavljenim u Narodnim novinama br. 32/20 propisano je što to znači „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima“.

»Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a u kojim posebnim okolnostima se sada nalazimo. U takvim okolnostima, a koje utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima može se odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata, a u kojem se periodu trajanja odgode ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

U skladu s dopunama Općeg poreznog zakona, u narodnim novinama br. 35/20, promjenjen je i proširen Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19), „PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA“.

Ovim dijelom Pravilnika određuje se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja, izuzev carina i trošarina.

Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, odnosno od 20. ožujka 2020. do 20. lipnja 2020. godine.

Iznimno, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, što bi značilo počevši od obveze za 03/2020 (ili za 1Q2020) koja dospjeva u travnju. Završno s obvezom za lipanj (2Q2020) koja dospjeva u srpnju 2020

Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

Iznimno, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Smatrati će se da poduzetnik nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uz ispunjenje pokazatelja podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

O zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata, na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

U slučaju produljenja roka posebnih okolnosti, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza. Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020.

 

PRILOG: Zahtjev za odgodu plaćanja

Napomena: obrazac ne mora biti ovjeren, a u tom slučaju treba dopisati kontakt.

SAPIENTIA NOVA INFORMACIJE KLIJENTIMA (COVID-19 – ZAGREB POTRES)

Dragi klijenti,

Hvala Vam na brizi koju ste tijekom današnjeg dana pokazali za nas i događanja u Zagrebu!

Ovi dani su puni izazova i iznenađenja s kojima se do sada nismo susreli, ali vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama prevladati sve što nam život donese u narednim danima i tjednima.

SAPIENTIA Nova tim je dobro, te se nadamo da je situacija takva i kod Vas. Javite kako Vam možemo pomoći!

SAPIENTIA Tim

HZZ – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

CILJ MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

TRAJANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Do 6 mjeseci.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci na stranicama HZZ-a.

HZZ detaljnije informacije o mjerihttp://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/KORONAVIRUS-20-03-2020-PDF.pdf 

HZZ obrasci: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

 

Što poslodavci trebaju zadovoljiti da dobiju 3.250 kuna pomoći po zaposlenom – NAJAVA – MOGUĆE IZMJENE

TKO IMA PRAVO NA POMOĆ

Poslodavci iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, poslodavci iz prijevoza i skladištenja, radno intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije i to tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, te svi poslodavci koji ne smiju raditi zbog odluka stožera civilne zaštite kao i ostali poslodavci koji mogu dokazati da su im zbog koronavirusa nastupile posebne okolnosti na poslovanje. Od onih koji nisu zatvoreni odlukom države, kako bi dobili pomoć, poslodavci će u svom zahtjevu morati dokazati pad aktivnosti zbog pandemije. Jedan od uvjeta za potporu je da je poslovna aktivnost pala za 20 posto u odnosu na prošlu godinu za što će trebati podnijeti dokaz i izjavu.

Mjeru ne mogu koristiti početnici koji su registrirali poslovni subjekt unazad 12 mjeseci i koriste sredstva za samozapošljavanje, no mogu mikropoduzeća i obrtnici kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

Minimalac na teret države neće dobiti tvrtka ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju deset radnika, zatim ako je veći od 20 posto za mala poduzeća, 15 posto za srednja poduzeća i 10 posto za velikog poduzetnika. Petak 20 ožujka ostavljen je kao rok nakon kojega će država provjeravati broj zaposlenih od toga dana do dana predaje zahtjeva za potporu.

Poslodavcima je za vrijeme korištenja mjere zabranjeno zapošljavati strance.

GDJE

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga. Tvrtke i lokali kojima je zabranjen rad trebaju samo dostaviti presliku odluke stožera o zabrani rada. Zahtjevi će se od ponedjeljka predavati on-line, svi će obrasci biti na stranicama Zavoda za zapošljavanje. LINK

KOLIKO

3250 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu te 1625 kuna za nepuno radno vrijeme.

OSTALO

Svi koji dobiju potpore za zapošljavanje moraju održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva u dvostrukom vremenu od korištenja potpore. Za mjesec dana potpore zaposlenost mora biti ista dva mjeseca.

Cijelo vrijeme poslodavac treba isplatiti ostatak plaće. Primjerice, ako radnik ima 6.500 kuna neto plaću, poslodavac treba osigurati još 3.250 kuna na Vladinu pomoć. Doprinose i porez na tu plaću, poslodavac neće morati plaćati također do tri mjeseca, ali oni dolaze na naplatu kasnije, a država ne želi otpisati ta davanja iako su to tražili poslodavci.

Primjer kalkulacije plaće:
– neto 6.500
– osobni odbitak 4.000
– prirez Zagreb 18%
Redovni obračun plaće Obveze poslodavca ako dobiva potporu u iznosu 3.250 kn neto po zaposleniku
Redovno dospijeće Odgođeno dospijeće
1 Bruto 1 9.359,66
2 Doprinosi iz plaće 1.871,93 1.871,93
MIO I 15,00% 1.403,95
MIO II 5,00% 467,98
3 Dohodak – plaća umanjena za doprinose (1-2) 7.487,73
4 Osobni odbitak 4.000,00
5 Oporezivi dio dohotka – osnovica za porez (3-4) 3.487,73
24% 837,06
6 Porez na dohodak – ukupno 837,06 837,06
7 Prirez na porez (18%) 150,67 150,67
8 Neto plaća 6.500,00 3.250,00
9 Doprinos za zdravstveno 16,50% na plaće posloprimaca 1.544,34 1.544,34
UKUPNI IZDATAK PODUZEĆA ZA ZAPOSLENOG I PLAĆANJE OBVEZA PODUZEĆA 10.904,01 3.250,00 4.404,01

Izvori:

https://www.vecernji.hr/biznis/doznajemo-sve-osnovne-uvjete-za-isplatu-minimalnih-placa-1387105

https://www.24sata.hr/news/ovo-su-svi-kriteriji-da-bi-dobili-3250-kuna-pomoci-od-vlade-682080

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/evo-sto-poslodavci-trebaju-ispuniti-da-bi-od-drzave-dobili-3250-kuna-pomoci-po-zaposlenaom-20200319

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – Radni odnosi):

Poštovani klijenti,

Protuepidemijske mjere koje su stupile na snagu utječu na poslovanje svih nas, te predstavljaju izazov s aspekta organizacije poslovnih aktivnosti, radnog vremena, pripreme radne dokumentacije te obračuna dohotka.

Stoga donosimo korisne izvore informacija koji su na raspolaganju poslodavcima i radnicima:

 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je obavijesti da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad LINK
  Također su dali obavijest vezano uz ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad utvrđene po uzroku D0 – izolacija LINK
 • Službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu donosi odgovore na pitanja kako regulirati radne odnose u novim okolnostima, kako se reguliraju plaćeni i neplaćeni dopust.
  Lista pitanja i odgovora nadopunjavat će se i ažurirati kako bude promjena. LINK
 • RIF – Stručni časposip za Računovodstvo i financije pripremio je besplatni webinar i PPT prezentaciju na temu Postupci i mjere očuvanja radnih mjesta uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa LINK
 • RRIF – Stručni časopis Računovodstvo, revizija i financije pripremio je pregled mogućih mjera i rješenja koja poslodavcima stoje na raspolaganju LINK i ogledne primjere odluka koje poslodavcima stoje na raspolaganju za vrijeme pandemije LINK

Za sva pitanja, informacije, te asistenciju u implementaciji Vaših odluka, SAPIENTIA Nova Vam stoji na raspolaganju.

​​Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 19.03.)

Poštovani klijenti,

19.03.2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja stupa na snagu s danom donošenja.
Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim prodaje nužnih artikala kao što su hrana i lijekovi. Opširnije informacije koji poslovni subjekti i pod kojim uvjetima nastavljaju s radom dostupne su na stranicama Porezne uprave: LINK

Porezna uprava objavila je Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena prema kojoj poduzetnici trebaju provesti promjenu podataka u ePoreznoj i u slučaju izmjena uzrokovanih COVID19 protuepidemijskim mjerama. Uputa Porezne uprave je da se prilikom dostavljanja podataka o promjenama u predviđenom polju Napomena navede od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.
LINK: OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

​​Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 17.03.):

Poštovani klijenti,

Podsjećamo na našu obavijest od 12.03. (http://sapientia.hr/covid-19-mjere/) te donosimo dodatne informacije u cilju što kvalitetnije usluge našeg servisa, informiranosti, te svođenja rizika zaraze na najmanju moguću mjeru.

S obzirom da naša profesija ne spada u prvu liniju obrane, osjećamo odgovornost prema ljudima na koje je ovih dana pao taj teret, naši liječnici, medicinske sestre, tete u dućanima, ljekarnici… Naša je dužnost ne otežavati njihov posao, odnosno ponašati se odgovorno i prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U tom cilju podsjećamo na mogućnost beskontaktnog funkcioniranja naše profesije i Vašeg poslovanja.

Dodatno Vas želimo ohrabriti u Vašem poslovanju i prevladavanju krize, te Vam ovim putem objavljujemo da ćemo solidarno učiniti sve da Vam pomognemo u provođenju mjera za pomoć gospodarstvu u oporavku od negativnih posljedica pandemije koronavirusom. Pratimo objave Vlade, te Vam dostavljamo današnji usaglašeni paket mjera i ostale relevantne informacije ovdje.

Pored mjera Vlade, donosimo i pregled mogućnosti vezano za radne odnose, stručnog časopisa RRIF, koji možete pročitati u cijelosti ovdje.

Pratit ćemo upute o provedbi, te Vas suportirati u provođenju mjera. Obratite nam se s povjerenjem. Našu uslugu provedbe mjera za pomoć gospodarskom oporavku nećemo naplatiti, jer vjerujemo da Vam je i takva pomoć dobrodošla.

SAPIENTIA Nova ima pristup svim podacima i ePoreznim servisima svih svojih klijenata te će nesmetano koristiti elektroničke usluge poreznog sustava. Ukoliko imate potrebu samostalno komunicirati s poreznom upravom, molimo Vas da slijedite izdane upute od strane porezne uprave o preventivnim mjerama zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19):

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2867&List=Vijesti

Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

Covid-19 mjere

Poštovani klijenti,

s obzirom na dnevne promjene situacije vezano za Covid-19 zamolili bismo Vas za malo pažnje i suradnju kako bismo zajednički sveli rizik od zaraze na najmanju moguću mjeru.
Kako smo mi knjigovodstveni, savjetodavni i financijski savjetnik za veći broj klijenata te se u našem uredu dnevno dostavljaju dokumenti, održavaju sastanci, te ga i nas 10-ak koristi za uredovne potrebe, vjerujemo da postoji blagi rizik prijenosa virusa. Kako bismo ga umanjili i sveli na najmanju moguću mjeru predlažemo Vam da u narednim danima Vašu poslovnu dokumentaciju i sve informacije dostavljate putem emaila, telefonski, porukama, putem cloud servisa i drugim načinima beskontaktnog prijenosa.

U svakom slučaju stojimo Vam u potpunosti na raspolaganju kao i do sada. Ured će do daljnjeg raditi od 9 do 17 sati, kao i obično, a ukoliko se situacija promijeni, bit ćemo slobodni odmah Vas obavijestiti o tome.
U sljedećoj mogućoj fazi, organizirat ćemo rad od kuće, za što smo se već i sada pripremili, kako bismo nesmetano pružali naše usluge.

Ostajemo Vam na raspolaganju za sve dogovore. Molimo Vas da nas obavijestite ukoliko se situacija u Vašim uredima i osobnom statusu promijeni, a kako bismo i mi mogli pravovremeno reagirati na promjenu.

Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim