PLAĆANJE POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA (COVID – 19)

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka 2020., donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti,

U dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) objavljenim u Narodnim novinama br. 32/20 propisano je što to znači „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima“.

»Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a u kojim posebnim okolnostima se sada nalazimo. U takvim okolnostima, a koje utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima može se odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata, a u kojem se periodu trajanja odgode ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

U skladu s dopunama Općeg poreznog zakona, u narodnim novinama br. 35/20, promjenjen je i proširen Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19), „PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA“.

Ovim dijelom Pravilnika određuje se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja, izuzev carina i trošarina.

Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, odnosno od 20. ožujka 2020. do 20. lipnja 2020. godine.

Iznimno, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, što bi značilo počevši od obveze za 03/2020 (ili za 1Q2020) koja dospjeva u travnju. Završno s obvezom za lipanj (2Q2020) koja dospjeva u srpnju 2020

Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

Iznimno, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Smatrati će se da poduzetnik nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uz ispunjenje pokazatelja podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

O zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata, na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

U slučaju produljenja roka posebnih okolnosti, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza. Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020.

 

PRILOG: Zahtjev za odgodu plaćanja

Napomena: obrazac ne mora biti ovjeren, a u tom slučaju treba dopisati kontakt.