Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije – provjerite jesu li među 500-tinjak društava koja su već pokrenula postupak Vaši dužnici!

SAPIENTIA Nova na svojim web stranicama donosi pregled društava koja su pokrenula postupak prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Naime, prema zadnjim novelama ZTD-a i Zakona o sudskom registru od 20. travnja 2019. godine moguće je pokrenuti skraćeni postupak prestanka društva d.o.o. ako svi njegovi članovi (odnosno „vlasnici“), prema ZTD-om propisanim uvjetima, suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Prijava prestanka društva zbog odluke članova po skraćenom postupku bez likvidacije (sukladno čl. 472.b ZTDa) prijavljuje se Trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar, s izjavom i potvrdom da nema poreznog duga prema javnim davanjima.

Odluka mora sadržavati izričiti navod da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, tvrtka, sjedište, OIB i MB subjekta društva koje na taj način prestaje, ukupan broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i OIB-ova, odnosno tvrtke, sjedišta te OIB-a svakog člana, te plan raspodjele imovine društva. Pritom svi članovi društva moraju dati i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva, niti nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika, društvo nema (ne)spornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima, te se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Navedenu Odluku ovjerava javni bilježnik, kao i Izjavu članova društva. Nakon toga društvo na Internet stranici sudskog registra objavljuje izjavu i odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

U razdoblju od upisa prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije pa sve do izdavanja rješenja o brisanju osobe ovlaštene za zastupanje i dalje su u obvezi obračunavanja i plaćanja doprinosa po toj osnovi, ako nisu obvezno osigurane po nekoj drugoj osnovi.

 Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski će sud donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, kojim se dopušta upis, obvezno se navodi da će sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja, a taj prigovor (dakle, u roku od 30 dana od dana njegove objave) mogu izjaviti:

  1. a) članovi društva,
  2. b) vjerovnici društva ili
  3. c) državna tijela.

O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku. Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinut će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije.

Sud će objaviti rješenje o brisanju društva na mrežnoj stranici sudskog registra, a društvo mora objaviti i u glasilu društva (ako ga ono ima).

Ukoliko je sud donio pravomoćno rješenje o brisanju društva, a vjerovnici imaju tražbine prema društvu, oni mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od 2 godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra. Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Pritom se dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva, ako nije drukčije ugovoreno.

Registarski će sud donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra (protiv tog rješenja je dopuštena žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja) i objaviti ga na svojoj mrežnoj stranici ako:

  1. a) protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili
  2. b) sud odbaci ili odbije podneseni prigovor.

Pravomoćnošću tog rješenja dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine. Ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Provjerite listu društava za koje su trgovački sudovi upisali prestanak subjekta upisa po skraćenom postupku bez likvidacije, a koja su izdavana u razdoblju od 05. srpnja 2019. do danas.

Ovdje: Popis društava
SAPIENTIA Nova ažurirati će bazu upisa svaku srijedu.

Uputili smo sudskom registru molbu za jednostavnijom mogućnošću pretraživanja upisa prestanka po skraćenom postupku bez likvidacije te su prihvatili našu sugestiju, no nismo zaprimili informaciju kada će ta nova mogućnost biti provedena putem tražilice sudskog registra.