Porez na dohodak

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH OSOBA

 1. REZIDENTNOST U POREZNOM SMISLU

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:

 • poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine (radnici i umirovljenici), u zemlji i inozemstvu
 • poreza na dohodak od drugog dohotka (autori, umjetnici, učenici/studenti, članovi skupštine nadzornog ili upravnog odbora, te trgovački putnici koji uključuju i agente, akvizitere, tumače, prevoditelje, turističke djelatnike, konzultante, sudske vještake i druge slične djelatnosti kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

 • poreza na dohodak od kapitala (stjecatelji vlastitih dionica, korisnici opcijskog prava, primatelji dividendi i udjela u dobiti), u zemlji i inozemstvu, s osnove kapitalnih dobitaka koji su ostvareni unutar 3 godine stjecanja i otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda (primjena od 1. siječnja 2016. godine)
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • poreza na dohodak od osiguranja (stjecatelji primitka od životnog osiguranja), u zemlji i inozemstvu.

Rezident u poreznom smislu označava svaku osobu, koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ali ovaj izraz ne obuhvaća osobu koja u toj državi podliježe oporezivanju samo s dohotkom iz izvora u toj državi ili imovinom koja se nalazi u toj državi, već se određuje porezna rezidentnost za sve vrste dohotka (objedinjeni svjetski dohodak).

Ako je, fizička osoba rezident dvaju država potpisnica ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, onda se njezin status određuje na ovaj način:

 1. a) smatra se rezidentom one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa);
 2. b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema stalno mjesto stanovanja, smatrat će se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno boravište;
 3. c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se da je rezident države čiji je državljanin;
 4. d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica riješit će pitanje dogovorno.

Teritorijalna povezanost poreznog obveznika unutar, odnosno s Republikom Hrvatskom, ako je riječ o primanjima s izvorom u inozemstvu, temelji se na određenju pojmova prebivališta i boravišta poreznog obveznika u i izvan Republike Hrvatske. Člankom 38. Općeg poreznog zakona propisano je da:

„(1) U smislu ovoga Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.

(2) Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.

(3) Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

(4) Uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.“

 

 1. U NAČELU, OBVEZNIK OBRAČUNA, OBUSTAVE I UPLATE POREZA NA DOHODAK I PRIREZA JE ISPLATITELJ PRIMITKA, NO POSTOJE IZNIMKE:

 Radnik koji  prima  plaću  neposredno iz inozemstva

 • Radnik u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu  strane  države, u međunarodnoj organizaciji  ili  u  predstavništvu  ili  organizaciji s diplomatskim imunitetom u RH (kad je obveznik po Zakonu o porezu na dohodak)
 • Umirovljenik porezni obveznik koji prima mirovine u inozemstvu ili iz inozemstva, a Republika Hrvatska ima pravo oporezivati dohodak od mirovine
 • Građanin rezident Republike Hrvatske koji je primitak od kojeg se utvrđuje drugi dohodak ostvario izravno iz inozemstva (bez posredovanja tuzemnog isplatitelja)
 • Stjecatelj dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Porez na kapitalnu dobit vrsta je poreza na dohodak i plaćaju ga fizičke osobe.  U obvezi plaćanja poreza je svatko tko je trgovao vrijednosnim papirima na način da je tijekom 2016. i kupio i prodao isti instrument te time ostvario dobitak, odnosno ukoliko je unutar 3 godine stjecanjem i otuđenjem financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda ostvario kapitalnu dobit u 2016. godini na dalje.

Porezna stopa: 12% + prirez

Porezna obveza dospijeva: do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke i gubitke ostvarene u prethodnoj godini.

  

 1. OSNOVNI OBRASCI I PROCEDURE, U SLUČAJU KAD JE OBVEZNIK FIZIČKA OSOBA SAMOSTALNO DUŽNA IZVRŠITI PRIJAVU, OBRAČUN I UPLATU POREZNIH DAVANJA:

Obrazac RPO – Obrazac za prijavu u Registar poreznih obveznika za osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva.

 • u roku 8 dana od dana primitka iz inozemstva upisuju u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta

Provjera izračuna poreza ili izračun godišnje obveze – Provjera izračuna iznosa za plaćanje poreza prema first-in, first-out načelu za vrijednosne papire,  kojega ste možda ste ga dobili od društva za upravljanje fondovima ili agencije/brokera. Izračun obveza za radnike, umirovljenike i primatelje drugog dohotka iz inozemstva.

Obrazac JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ispunjeno na propisani način.

Bankovna uplatnica/datoteka za netbanking sistem – Uplatnica s iznosom, brojem računa IBAN i propisanim pozivom na broj, kako bi se plaćanje ispravno povezalo s vašim obrascem JOPPD.

S povjerenjem nam se obratite na: ponuda@sapientia.hr ili nas nazovite na +385 1 619 42 00. Iznesite svoj problem ili dilemu oko obveze plaćanja poreza na dohotak, rezidentnost ili obveznih doprinosa. Razmotriti ćemo Vaš slučaj, te Vam se povratno javiti s mišljenjem ili pozivom na sastanak radi daljnje razrade.