Obrazac ZPP-DOH – elektronska predaja

Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućila je građanima podnošenje ZPP-DOH obrasca putem elektroničkih usluga Porezne uprave – Jedinstvenog portala Porezne uprave-ePorezna.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.
Poreznom obvezniku se dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 3.800,00 kn (osnovica osobnog odbitka 2.500,00 kn x koeficijent 1,5), za svaki mjesec poreznog razdoblja za koje se utvrđuje porez na dohodak.

Osnovni osobni odbitak može se uvećati po sljedećim osnovama:

R.
br.
Osnova za uvećanje osnovnog osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni iznos

(u kunama i lipama)

1 2 3 4
1. Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
2. Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
3. Drugo uzdržavano dijete 1,0 2.500,00
4. Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
5. Četvrto uzdržavano dijete 1,9 4.750,00
6. Peto uzdržavano dijete 2,5 6.250,00
7. Šesto uzdržavano dijete 3,2 8.000,00
8. Sedmo uzdržavano dijete 4,0 10.000,00
9. Osmo uzdržavano dijete 4,9 12.250,00
10. Deveto uzdržavano dijete 5,9 14.750,00
11. Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12. Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta 0,4 1.000,00
13. Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12. 1,5 3.750,00

Poreznom obvezniku se osobni odbitak uvećava i za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50% poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Iznimno osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.

 

Može se dogoditi da Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka:

–      porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci,

–      stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti

–      i/ili prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupne prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili

–      podatke o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja

 

Porezni obveznici koji žele iskoristiti prava propisana Zakonom o porezu na dohodak mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku, ZPP-DOH:

–    nadležnoj ispostavi Porezne uprave

–    putem elektroničkih usluga Porezne uprave – Jedinstvenog portala Porezne uprave-ePorezna. Pristup navedenom portalu sasvim je jednostavan. Dovoljno je posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac. Osim korištenja vjerodajnica sustava NIAS predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti na više osoba te porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave i to: izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste, osim na zahtjev Porezne uprave u daljnjem poreznom postupku.

Izvori:

Središnji državni portal >>

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18) >>