Porezna uprava – info – Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Porezna uprava na svojim internet stranicama objavila je kako poduzetnici mogu ostvariti pravo na oslobođenje prema mjeri Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, te navedeni tekst prenosimo u nastavku:

Porezni obveznici – poduzetnici – koji su podnijeli ili će podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja poreznih obveza na temelju mjere Odgoda i/ili obročna otplata dospjele porezne obveze i čiji zahtjev je ili će biti odobren, dokazali su da već imaju poremećaj u poslovanju odnosno da već imaju pad prihoda/primitaka veći od 20%.

Kod te skupine poreznih obveznika, poremećaj u poslovanju može se odraziti i padom prihoda/primitaka većim od 50%. Stoga će kod ovih poreznih obveznika Porezna uprava iz svih dostupnih podataka pratiti ostvarenje prihoda/primitaka u razdoblju od travnja do lipnja 2020. U trenutku kada tim poreznim obveznicima dospijevaju odgođene porezne obveze, na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava ili po potrebi u komunikaciji s poreznim obveznikom utvrdit će se jesu li ispunjeni uvjeti za oslobođenje od plaćanja poreznih obveza prema mjeri Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Prema mjeri Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza oslobođenje se može ostvariti za porezne obveze koje dospijevaju počevši od 1. travnja 2020. do 20. lipnja 2020., pri čemu se ne primjenjuje  za:

 • porez na dodanu vrijednost
 • carine i trošarine
 • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
 • naknade i davanja na igre na sreću
 • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima i
 • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila do 7,5 mil kn, u cijelosti se oslobađaju od podmirivanja navedenih poreznih obveza, a poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila više od 7,5 mil kn oslobađaju se podmirivanja  dospjelih poreznih obveza  razmjerno padu prihoda/primitaka.

Poduzetnici kojima je odobrena ili će biti odobrena mjera Odgoda i/ili obročna otplata dospjele porezne obvezene ne podnose posebni zahtjev za ostvarivanjem mjere Oslobađanje od podmirivanja poreznih obveza.

Za porezne obveznike koji ostvare pravo na korištenje mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, oslobođenje će se iskazivati umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici.

Prema navedenom, kod poduzetnika koji imaju ili će imati odobrene zahtjeve za odgodom plaćanja porezne obveze, u trenutku dospijeća odgođenih obveza utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza i u kojim iznosu. Za preostale odgođene obveze  po odgođenom dospijeću poduzetnik mora podmiriti ili zatražiti obročnu otplatu najkasnije 5 dana od dospijeća.

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/NPP_COVID_mjere.aspx#

 

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje je privremeno obustavio dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi. Na sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine, Upravno vijeće HZZ-a uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za lipanj 2020. godine. Svrha ove potpore je izbjeći otpuštanje radnika iz stvarno pogođenih djelatnosti.

Ciljane skupine poslodavaca

Ciljane skupine za ovu potporu su poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup i putničke agencije);
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti);
 • Ostale uslužne djelatnosti (samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo);
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, sajmova i vjenčanja i njihove prateće djelatnosti.

Prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Svi poslodavci moraju ispunjavati uvjet registriranja djelatnosti i prijave u sustav osiguranika HZMO – a do 29.02.2020. godine.

Potpora obuhvaća sve radnike zaposlene prije 19. ožujka 2020. godine kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca, a ne obuhvaća: suvlasnike s više od 25% udjela (ne odnosi se na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta), umirovljenike te strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala vrijediti dozvola za boravak i rad.

Visina i razdoblje trajanja potpore

Ova potpora se odnosi isključivo na razdoblje lipanj 2020. godine, a Upravno vijeće HZZ-a će za svaki mjesec donijeti odluku o eventualnom produljenju mjere. Vrijednost potpore je 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja koje uključuju opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Javni poziv i kriteriji

Zahtjevi za dodjelu potpore se zaprimaju u razdoblju od 08. lipnja do 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavci u zahtjevu trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019., i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za svibanj 2020. i svibanj 2019. godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine.  Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, dokazuju pad prihoda temeljem tablice pada prihoda.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr, odnosno e-mailom za poslodavce koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera. Uz PDV obrasce, predaje se obrazac Zahtjeva (dostupan na internetskoj stranici HZZ-a ili na stranici www.mjere.hr) te Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

Sredstva potpore se isplaćuju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslodavac je dužan HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa potpore (odnosno, izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore za obrtnike koji ne isplaćuju plaću). Tijekom razdoblja trajanja ugovorne obveze, HZZ će vršiti redovite kontrole broja radnika kod poslodavca primatelja potpore. Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će dužan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine. isplati dividendu, udjel u dobiti ili postupi na slične načine.

Više detalja o uvjetima korištenja ove potpore, možete naći na stranicama HZZ-a; https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/.

Izvor: http://mjere.hr/

Obavijest: e-izvadak sudski registar

Od 14. travnja 2020. godine izvadak iz glavne knjige sudskog registra u elektroničkom obliku može se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra. Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 HRK po započetoj stranici izvatka. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati putem gumba Preuzmi izvadak koji se prikaže na ekranu ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu. Dodatne upute možete naći ovdje.

 

 

Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa

Porezna uprava izdala je mišljenje vezano za mogućnost poslodavca da svojim radnicima, koji su pretrpljeli štetu uzrokovanu nedavnim potresom u Gradu Zagrebu i okolici, neoporezivo isplati potporu.

Više u mišljenju koje Vam prenosimo u cijelosti:

Mišljenje Porezna Uprava

 

PLAĆANJE POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA (COVID – 19)

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka 2020., donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti,

U dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) objavljenim u Narodnim novinama br. 32/20 propisano je što to znači „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima“.

»Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a u kojim posebnim okolnostima se sada nalazimo. U takvim okolnostima, a koje utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima može se odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata, a u kojem se periodu trajanja odgode ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

U skladu s dopunama Općeg poreznog zakona, u narodnim novinama br. 35/20, promjenjen je i proširen Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19), „PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA“.

Ovim dijelom Pravilnika određuje se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja, izuzev carina i trošarina.

Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, odnosno od 20. ožujka 2020. do 20. lipnja 2020. godine.

Iznimno, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, što bi značilo počevši od obveze za 03/2020 (ili za 1Q2020) koja dospjeva u travnju. Završno s obvezom za lipanj (2Q2020) koja dospjeva u srpnju 2020

Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

Iznimno, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Smatrati će se da poduzetnik nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uz ispunjenje pokazatelja podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

O zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata, na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

U slučaju produljenja roka posebnih okolnosti, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza. Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020.

 

PRILOG: Zahtjev za odgodu plaćanja

Napomena: obrazac ne mora biti ovjeren, a u tom slučaju treba dopisati kontakt.

SAPIENTIA NOVA INFORMACIJE KLIJENTIMA (COVID-19 – ZAGREB POTRES)

Dragi klijenti,

Hvala Vam na brizi koju ste tijekom današnjeg dana pokazali za nas i događanja u Zagrebu!

Ovi dani su puni izazova i iznenađenja s kojima se do sada nismo susreli, ali vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama prevladati sve što nam život donese u narednim danima i tjednima.

SAPIENTIA Nova tim je dobro, te se nadamo da je situacija takva i kod Vas. Javite kako Vam možemo pomoći!

SAPIENTIA Tim

HZZ – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

CILJ MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

TRAJANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Do 6 mjeseci.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci na stranicama HZZ-a.

HZZ detaljnije informacije o mjerihttp://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/KORONAVIRUS-20-03-2020-PDF.pdf 

HZZ obrasci: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

 

Što poslodavci trebaju zadovoljiti da dobiju 3.250 kuna pomoći po zaposlenom – NAJAVA – MOGUĆE IZMJENE

TKO IMA PRAVO NA POMOĆ

Poslodavci iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, poslodavci iz prijevoza i skladištenja, radno intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije i to tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, te svi poslodavci koji ne smiju raditi zbog odluka stožera civilne zaštite kao i ostali poslodavci koji mogu dokazati da su im zbog koronavirusa nastupile posebne okolnosti na poslovanje. Od onih koji nisu zatvoreni odlukom države, kako bi dobili pomoć, poslodavci će u svom zahtjevu morati dokazati pad aktivnosti zbog pandemije. Jedan od uvjeta za potporu je da je poslovna aktivnost pala za 20 posto u odnosu na prošlu godinu za što će trebati podnijeti dokaz i izjavu.

Mjeru ne mogu koristiti početnici koji su registrirali poslovni subjekt unazad 12 mjeseci i koriste sredstva za samozapošljavanje, no mogu mikropoduzeća i obrtnici kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

Minimalac na teret države neće dobiti tvrtka ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju deset radnika, zatim ako je veći od 20 posto za mala poduzeća, 15 posto za srednja poduzeća i 10 posto za velikog poduzetnika. Petak 20 ožujka ostavljen je kao rok nakon kojega će država provjeravati broj zaposlenih od toga dana do dana predaje zahtjeva za potporu.

Poslodavcima je za vrijeme korištenja mjere zabranjeno zapošljavati strance.

GDJE

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga. Tvrtke i lokali kojima je zabranjen rad trebaju samo dostaviti presliku odluke stožera o zabrani rada. Zahtjevi će se od ponedjeljka predavati on-line, svi će obrasci biti na stranicama Zavoda za zapošljavanje. LINK

KOLIKO

3250 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu te 1625 kuna za nepuno radno vrijeme.

OSTALO

Svi koji dobiju potpore za zapošljavanje moraju održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva u dvostrukom vremenu od korištenja potpore. Za mjesec dana potpore zaposlenost mora biti ista dva mjeseca.

Cijelo vrijeme poslodavac treba isplatiti ostatak plaće. Primjerice, ako radnik ima 6.500 kuna neto plaću, poslodavac treba osigurati još 3.250 kuna na Vladinu pomoć. Doprinose i porez na tu plaću, poslodavac neće morati plaćati također do tri mjeseca, ali oni dolaze na naplatu kasnije, a država ne želi otpisati ta davanja iako su to tražili poslodavci.

Primjer kalkulacije plaće:
– neto 6.500
– osobni odbitak 4.000
– prirez Zagreb 18%
Redovni obračun plaće Obveze poslodavca ako dobiva potporu u iznosu 3.250 kn neto po zaposleniku
Redovno dospijeće Odgođeno dospijeće
1 Bruto 1 9.359,66
2 Doprinosi iz plaće 1.871,93 1.871,93
MIO I 15,00% 1.403,95
MIO II 5,00% 467,98
3 Dohodak – plaća umanjena za doprinose (1-2) 7.487,73
4 Osobni odbitak 4.000,00
5 Oporezivi dio dohotka – osnovica za porez (3-4) 3.487,73
24% 837,06
6 Porez na dohodak – ukupno 837,06 837,06
7 Prirez na porez (18%) 150,67 150,67
8 Neto plaća 6.500,00 3.250,00
9 Doprinos za zdravstveno 16,50% na plaće posloprimaca 1.544,34 1.544,34
UKUPNI IZDATAK PODUZEĆA ZA ZAPOSLENOG I PLAĆANJE OBVEZA PODUZEĆA 10.904,01 3.250,00 4.404,01

Izvori:

https://www.vecernji.hr/biznis/doznajemo-sve-osnovne-uvjete-za-isplatu-minimalnih-placa-1387105

https://www.24sata.hr/news/ovo-su-svi-kriteriji-da-bi-dobili-3250-kuna-pomoci-od-vlade-682080

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/evo-sto-poslodavci-trebaju-ispuniti-da-bi-od-drzave-dobili-3250-kuna-pomoci-po-zaposlenaom-20200319

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 19.03.)

Poštovani klijenti,

19.03.2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja stupa na snagu s danom donošenja.
Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim prodaje nužnih artikala kao što su hrana i lijekovi. Opširnije informacije koji poslovni subjekti i pod kojim uvjetima nastavljaju s radom dostupne su na stranicama Porezne uprave: LINK

Porezna uprava objavila je Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena prema kojoj poduzetnici trebaju provesti promjenu podataka u ePoreznoj i u slučaju izmjena uzrokovanih COVID19 protuepidemijskim mjerama. Uputa Porezne uprave je da se prilikom dostavljanja podataka o promjenama u predviđenom polju Napomena navede od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.
LINK: OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

​​Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 17.03.):

Poštovani klijenti,

Podsjećamo na našu obavijest od 12.03. (http://sapientia.hr/covid-19-mjere/) te donosimo dodatne informacije u cilju što kvalitetnije usluge našeg servisa, informiranosti, te svođenja rizika zaraze na najmanju moguću mjeru.

S obzirom da naša profesija ne spada u prvu liniju obrane, osjećamo odgovornost prema ljudima na koje je ovih dana pao taj teret, naši liječnici, medicinske sestre, tete u dućanima, ljekarnici… Naša je dužnost ne otežavati njihov posao, odnosno ponašati se odgovorno i prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U tom cilju podsjećamo na mogućnost beskontaktnog funkcioniranja naše profesije i Vašeg poslovanja.

Dodatno Vas želimo ohrabriti u Vašem poslovanju i prevladavanju krize, te Vam ovim putem objavljujemo da ćemo solidarno učiniti sve da Vam pomognemo u provođenju mjera za pomoć gospodarstvu u oporavku od negativnih posljedica pandemije koronavirusom. Pratimo objave Vlade, te Vam dostavljamo današnji usaglašeni paket mjera i ostale relevantne informacije ovdje.

Pored mjera Vlade, donosimo i pregled mogućnosti vezano za radne odnose, stručnog časopisa RRIF, koji možete pročitati u cijelosti ovdje.

Pratit ćemo upute o provedbi, te Vas suportirati u provođenju mjera. Obratite nam se s povjerenjem. Našu uslugu provedbe mjera za pomoć gospodarskom oporavku nećemo naplatiti, jer vjerujemo da Vam je i takva pomoć dobrodošla.

SAPIENTIA Nova ima pristup svim podacima i ePoreznim servisima svih svojih klijenata te će nesmetano koristiti elektroničke usluge poreznog sustava. Ukoliko imate potrebu samostalno komunicirati s poreznom upravom, molimo Vas da slijedite izdane upute od strane porezne uprave o preventivnim mjerama zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19):

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2867&List=Vijesti

Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim